Резолюция №194 на Общото събрание на ООН за правото на завръщане на палестинските бежанци

Документи

Резолюция №194 на Общото събрание на Организацията на обединените нации

194 (ііі). Палестина – доклад на посредника на Организацията на обединените нации в Палестина за постигнатите резултати.

Общото събрание,

след като се запозна допълнително със ситуацията в Палестина,

1. изразява чувството си на дълбоко удовлетворение от постигнатите резултати от покойния Посредник на Организацията на обединените нации в насока към постигане на мирно урегулиране на бъдещата ситуация в Палестина, за което той пожертва живота си; изразява своите благодарности към действащия Посредник и неговия екип за продължителните им усилия и предаността им към техните задължения в Палестина;

Печат

 

2. учредява Помирителна комисия, състояща се от три страни членки на Организацията на обединените нации, която е длъжна да изпълнява следните функции:

a) да поеме, в случай че намери за необходимо предвид съществуващите обстоятелства, изпълняването на функциите, които са възложени на Посредника на Организацията на обединените нации в Палестина чрез резолюция 186 (S-2) на Общото събрание от 14 май 1948 година;

b) да изпълни специфичните функции и директиви, възложени й от настоящата резолюция и такива допълнителни функции и директиви, които може да й бъдат възложени от Общото събрание или от Съвета за сигурност;

c) да поеме, по молба на Съвета за сигурност, която и да било от функциите, които понастоящем са възложени на Посредника на Организацията на обединените нации в Палестина или на Комисията на Организацията на обединените нации за сключването на примирие в Палестина чрез резолюции на Съвета да сигурност;

при подобна молба към Помирителната комисия от страна на Съвета за сигурност по отношение на всички останали функции на Посредника на Организацията на обединените нации в Палестина, възложени му чрез резолюции на Съвета за сигурност, дейността на Посредника ще бъде прекратена;

3. решава, че комисия на Общото събрание, състояща се от представители на Великобритания, Китай, Франция, Съединените американски щати и Съюзът на съветските социалистически републики, ще представи за одобрение от Общото събрание, преди края на първата част от настоящата сесия на Общото събрание, предложение за определянето на трите държави, от които ще бъде съставена Помирителната комисия;

4. обръща се към Помирителната комисия да започне веднага да изпълнява функциите си с цел възможно най-рано да бъде установен контакт между самите страни и комисията;

5. призовава всички засегнати правителства и власти да разширят обхвата на преговорите предвидени от резолюцията на Съвета за сигурност от 16 ноември 1948 година и да се стремят към постигането на споразумение чрез преговори проведени или с помощта на Помирителната комисия, или пряко, с цел окончателното разрешение на всички стоящи помежду им въпроси;

6. упълномощава Помирителната комисия да предприеме мерки за оказване на съдействие на засегнатите правителства и власти, с цел постигане на окончателно разрешение на всички въпроси, върху които съществуват разногласия между тях;

7. постановява, че Светите зами – включително Назарет – религиозните сгради и обекти в Палестина трябва да бъдат защитени и че свободният достъп до тях трябва да бъде гарантиран в съответствие със съществуващите права и исторически практики; че споразуменията по този въпрос трябва да се намират под ефективния надзор на Организацията на обединените нации; че при представянето пред четвъртата редовна сесия на Общото събрание на своето детайлно предложение за постоянен международен режим за територията на Ерусалим Помирителната комисия на Организацията на обединените нации е длъжна да прибави препоръки отнасящи се за Светите места в тази територия; че по отношение на Светите места в останалата част от Палестина комисията е длъжна да призове политическите власти на съответните региони да представят надеждни официални гаранции за защитаването на Светите земи и достъпа до тях; и че тези начинания трябва да бъдат представени пред Общото събрание за одобрение;

8. постановява, че с оглед на тясната му връзка с три световни религии, регионът на Ерусалим, включващ настоящата община Ерусалим плюс обкръжаващите я села и градове, най-източният от които е Абу Дис, най-южният Витлеем, най-западният Айн Карим (включващ и застроената част Мотса), а най-северният Шуфат, трябва да получи специално и различно отношение от останалата част от Палестина и трябва да бъде поставен под ефективния контрол на Организацията на обединените нации;

обръща се към Съвета за сигурност да предприеме допълнителни мерки за гарантирането на възможно най-скорошното демилитаризиране на Ерусалим;

заръчва на Помирителната комисия да представи пред четвъртата редовна сесия на Общото събрание детайлни предложения за постоянен международен режим за региона на Ерусалим, който ще допринесе за максималната местна автономия на различните групи, която да е съвместима с особения статут на региона на Ерусалим;

Помирителната комисия е упълномощена да назначи представител на Организацията на обединените нации, който ще си сътрудничи с местните власти по въпроси свързани с временното администриране на региона на Ерусалим; 

9. постановява, че преди постигането на по-детайлни споразумения между засегнатите правителства и власти, на всички жители на Палестина трябва да бъде предоставен колкото е възможно по-свободен достъп до Ерусалим по път, железопътна линия или въздух;

заръчва на Помирителната комисия да докладва незабавно пред Съвета за сигурност, така че този орган де предприеме съответните подходящи мерки срещу всеки опит на която и да било от страните да възпрепятства този достъп;

10. заръчва на Помирителната комисия да се стреми към постигането на споразумения между засегнатите правителства и власти, които ще улеснят икономическото развитие на региона, като в това число спадат и споразумения за достъп до пристанища и летища и за използването на средства за транспорт и комуникации;

11. постановява, че на бежанците, които желаят да се завърнат по своите домове и да живеят в мир със своите съседи, трябва да им бъде позволено да направят това възможно най-скоро, а на тези, които изберат да не се завърнат, да бъдат изплатени компенсации за тяхната собственост и за загубите или нанесените щети върху тяхна собственост, които съгласно нормите на международното право или правото на справедливостта, трябва да бъдат изплатени от отговорните правителства или власти;

заръчва на Помирителната комисия да съдейства за репатриацията, повторното заселване и икономическата и социална реабилитация на бежанците и за изплащането на техните компенсации, а също така да поддържа тесни връзки с директора завеждащ дейността на Организацията на обединените нации за предоставянето на помощ на палестинските бежанци, а чрез него – със съответните органи и агенции на Организацията на обединените нации;

12. упълномощава Помирителната комисия, с цел ефективно изпълняване на функциите и задълженията й според настоящата резолюция, да назначи помощни органи и технически експерти, които да действат от нейно име във всички случаи, в които тя счете това за необходимо;

официалното седалище на Помирителната комисия ще бъде в Ерусалим; властите, които са отговорни за опазването на реда в Ерусалим ще бъдат отговорни за предприемането на всички мерки необходими за гарантирането на сигурността на комисията; Генералният секретар ще осигури ограничен брой охранители, които да охраняват персонала и помещенията на комисията;

13. заръчва на Помирителната комисия периодично да представя пред Генералния секретар доклади за хода на работата, които да бъдат изложени пред Съвета за сигурност и членовете на Организацията на обединените нации;

14. призовава всички засегнати правителства и власти да оказват съдействие на Помирителната комисия и да приемат всички възможни мерки, за да облекчат привеждането в действие на настоящата резолюция;

15. отправя молба към Генералния секретар да предостави необходимия персонал и необходимото оборудване и да предприеме подходящи мерки за осигуряването на нужните средства за изпълнението на постановленията на настоящата резолюция.

186-то пленарно заседание, 11 декември 1948 година.

--- По време на 186-тото пленарно заседание, състояло се на 11 декември 1948 година, комисията на Общото събрание, състояща се от определените в параграф 3 на настоящата резолюция пет държави, предложи следните три държави, от които да бъде съставена помирителната комисия:

Съединени американски щати, Турция, Франция.

След като по време на същото заседание направеното от комисията предложение бе прието от Общото събрание, Помирителната комисия ще бъде съставена от споменатите по-горе три държави.