OSense O-Sense

За нас

Центърът за близкоизточни изследвания е българска неправителствена  организация, регистрирана през 2005 г. в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Центърът обединява изследователи и специалисти в областта на политическите науки, международните отношения, ориенталистиката и медиите.

Мисията на Центъра за близкоизточни изследвания е обусловена от коренните  промени в  геополитическото статукво, които настъпиха след края на Студената война  и предпоставиха новите предизвикателства, пред които съвременният свят се изправя днес. Тези предизвикателства не могат да бъдат разбрани без появата на исляма на международната политическа сцена и претенцията му да бъде съществен геополитически играч.

 Новите реалности не само обуславят мисията на Центъра за близкоизточни изследвания в анализа на процесите в един от най-динамичните региони на света – Близкия изток, но и определят необходимостта от по- високо равнище на изследване  и осмисляне на обществено-политическите и социално-икономическите процеси с ислямска компонента.

Центърът за близкоизточни изследвания счита, че в своята дейност  трябва да реализира следните цели:

    -  да допринася за по-голяма и адекватна информираност на обществеността за процесите в Близкия изток като зона на изострена конфликтност, като отделя особено внимание на възможностите за  регулиране на  конфликтите;

 

    - да се придържа последователно към ангажимента да спазва плуралистичния подход в представянето на проблемите, като публикува гледните точки на различни по възгледи изявени автори и изследователи както от страните в близкоизточния регион, така и от страните на Европа и Северна Америка;

 

    -да изследва причините и проявленията на съвременния тероризъм, като отделя особено внимание на тенденциите в развитието му;

 

    -да съдейства за развитието на междурелигиозния и междукултурния диалог и културата на  толерантност в страната ни и извън нея;

 

    -да подпомага формирането на журналисти и изследователи по близкоизточните проблеми.

 

За осъществяването на своите цели Центърът за близкоизточни изследвания

    -поддържа сайт, в който представя изследвания и публикации  както на  български автори,  така и на изтъкнати изследователи и журналисти от цял свят

 

    -публикува десет пъти в годината списание „Изток – Запад”

 

    -организира кръгли маси, семинари и конференции    

 Цялостната  дейност на Центъра за близкоизточни изследвания се фокусира в особена важната за нашата съвременност цел за развитие на диалога на цивилизациите и културата на толерантност. 

Печат